เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตุลาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 34.236.216.93
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
33,331 63,252 1,028,882 3,083,086

ที่มา

     กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร
ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ขอบเขตของการ
ตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ และการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     ลักษณะงานตรวจสอบภายในเป็นการให้หลักประกัน และให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ โดยการตรวจสอบ
หลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อนำมาประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแล
ขององค์กรทั้งด้านการเงินการบัญชี ผลการดำเนินงานและการปกิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
การให้บริการ ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของราชการ