Skip Navigation Linksหน้าหลัก

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มีนาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 54.81.238.157
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
6,654 58,757 248,346 850,254

ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

» 9 มี.ค. 2561 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช)