Skip Navigation Linksหน้าหลัก

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มกราคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.80.32.33
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
529 50,996 50,996 2,105,200

ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

» 14 ธ.ค. 2561 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)