Skip Navigation Linksหน้าหลัก

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มกราคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 35.175.201.14
วันนี้: 3,340 ครั้ง
เดือนนี้: 68,625 ครั้ง
ปีนี้: 68,625 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,369,122 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

» 22 พ.ย. 2562 การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560