เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.226.251.81
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,832 71,727 854,488 2,908,692

ค่าล่วงเวลา

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 07/02/2550ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 46แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไฟล์เอกสาร
2 21/01/2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ไฟล์เอกสาร