เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.90.207.89
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
16,489 67,442 599,978 2,654,182

ค่าล่วงเวลา

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 07/02/2550ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 46แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไฟล์เอกสาร
2 21/01/2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ไฟล์เอกสาร