เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 13,305 ครั้ง
เดือนนี้: 6,117 ครั้ง
ปีนี้: 344,973 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,470 ครั้ง

ค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 09/04/2563ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130หลักเกณฑ์ และอัตรค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณืผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ไฟล์เอกสาร
2 23/03/2563ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไฟล์เอกสาร
3 12/10/2561ที่ กค 0416.4/ว 463การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ไฟล์เอกสาร
4 20/09/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 423หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
5 18/09/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 420การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง ไฟล์เอกสาร
6 12/09/2561ที่ กค 0416.4/ว 408การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไฟล์เอกสาร
7 22/08/2561ที่ กค 0416.2/ว 372ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม ไฟล์เอกสาร
8 29/06/2561ที่ กค 0416.4/ว 292การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ไฟล์เอกสาร
9 08/06/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 265ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ไฟล์เอกสาร
10 19/03/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 3 (22 items)Prev123Next