Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ เงินทดรองราชการ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.90.207.89
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
16,490 67,443 599,979 2,654,183

เงินทดรองราชการ

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 13/05/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
2 19/12/2560ที่ กค 0410.4/ว 481รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ไฟล์เอกสาร
3 02/12/2552ที่ กค 0426.3/ว 439ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ ไฟล์เอกสาร
4 18/06/2547 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ไฟล์เอกสาร