Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ เงินทดรองราชการ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.226.251.81
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,842 71,737 854,498 2,908,702

เงินทดรองราชการ

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 25/06/2562ที่ กค 0410.3/ว 61การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ ไฟล์เอกสาร
2 13/05/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
3 19/12/2560ที่ กค 0410.4/ว 481รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ไฟล์เอกสาร
4 02/12/2552ที่ กค 0426.3/ว 439ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ ไฟล์เอกสาร
5 18/06/2547 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ไฟล์เอกสาร