เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 13,352 ครั้ง
เดือนนี้: 6,164 ครั้ง
ปีนี้: 345,020 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,517 ครั้ง

หนังสือเวียน

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 23/03/2563ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์เอกสาร
2 03/03/2563ที่ กค 0414.3/ว 60แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไฟล์เอกสาร
3 17/08/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
4 14/09/2560ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 461มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
5 07/06/2560ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 275มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์เอกสาร
6 30/03/2560ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 42การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไฟล์เอกสาร
7 22/09/2559ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 120การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตราการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ไฟล์เอกสาร
8 09/09/2559ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 356ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ไฟล์เอกสาร
9 24/08/2559ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
10 22/08/2559ด่วนที่สุด ที่ กค 04014.3/ว 329การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next