เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.226.251.81
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,802 71,697 854,458 2,908,662

หนังสือเวียน

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 17/08/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
2 14/09/2560ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 461มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
3 07/06/2560ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 275มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์เอกสาร
4 30/03/2560ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 42การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไฟล์เอกสาร
5 22/09/2559ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 120การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตราการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ไฟล์เอกสาร
6 09/09/2559ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 356ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ไฟล์เอกสาร
7 24/08/2559ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
8 22/08/2559ด่วนที่สุด ที่ กค 04014.3/ว 329การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไฟล์เอกสาร
9 02/08/2559ที่ กค 0420/ว 292ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ไฟล์เอกสาร
10 13/01/2559ที่ นร 0704/ว 38ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 2 (12 items)Prev12Next