Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ ค่าการศึกษาบุตร

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 13,323 ครั้ง
เดือนนี้: 6,135 ครั้ง
ปีนี้: 344,991 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,488 ครั้ง

ค่าการศึกษาบุตร

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 12/06/2562 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
2 16/01/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 27ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
3 12/01/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ไฟล์เอกสาร
4 22/09/2560ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา ไฟล์เอกสาร
5 28/06/2559ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ไฟล์เอกสาร
6 04/12/2558ที่ กค 0422.3/ว 152การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ไฟล์เอกสาร
7 31/05/2554 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 ไฟล์เอกสาร
8 15/06/2553ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 201การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ไฟล์เอกสาร
9 26/04/2553ที่ กค 0422.3/ว 149แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ไฟล์เอกสาร
10 17/03/2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 2 (18 items)Prev12Next