Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

กันยายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 18.206.16.123
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,578 56,585 930,067 2,984,271

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 21/06/2562ที่ กค 0410.3/ว 311แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ไฟล์เอกสาร
2 13/05/2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
3 17/04/2562ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 31หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ไฟล์เอกสาร
4 05/04/2562ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 29หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
5 21/02/2562ที่ กค 0414.3/ว 80แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไฟล์เอกสาร
6 18/02/2562ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 10หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ ไฟล์เอกสาร
7 13/02/2562ที่ กค 0414.3/ว 72คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS ไฟล์เอกสาร
8 30/01/2562ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 3หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ไฟล์เอกสาร
9 29/01/2562ที่ กค 0410.3/ว 43คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไฟล์เอกสาร
10 28/01/2562ที่ กค 0410.2/ว 2แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 13 (129 items)Prev1234567111213Next