Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.207.108.191
วันนี้: 18,850 ครั้ง
เดือนนี้: 25,276 ครั้ง
ปีนี้: 523,244 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,823,741 ครั้ง

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 10/08/2563ที่ กค 0409.3/ว449แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไฟล์เอกสาร
2 30/06/2563ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว 283ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token Key) และการขอบันทึกรายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปิดสิทธหน้าบัตร) ไฟล์เอกสาร
3 03/03/2563ที่ กค 0410.3/ว 36การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ไฟล์เอกสาร
4 03/03/2563ที่ กค 0410.2/ว 15หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ไฟล์เอกสาร
5 06/01/2563ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 2การกำหนดวันและวีธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ไฟล์เอกสาร
6 28/11/2562ที่ กค 0412.4/ว 559ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ไฟล์เอกสาร
7 12/11/2562ที่ กค 0410.3/ว 534แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับเงินทุนหมุนเวียน ไฟล์เอกสาร
8 16/10/2562ที่ พม 0601.04/5645ขอความเห็นชอบวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินการตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
9 30/09/2562ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 107หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม ไฟล์เอกสาร
10 27/09/2562ที่ กค 0410.2/ว 473ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 14 (140 items)Prev1234567121314Next