เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.226.251.81
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,789 71,684 854,445 2,908,649

ค่าเช่าบ้าน

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 18/12/2561ที่ กค 0408.5/ว 560พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
2 22/11/2561 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
3 10/04/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 34การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ไฟล์เอกสาร
4 05/09/2560ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
5 18/12/2552 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไฟล์เอกสาร
6 16/11/2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ไฟล์เอกสาร
7 23/09/2551ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 106หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 ไฟล์เอกสาร
8 10/12/2550 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไฟล์เอกสาร
9 18/10/2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 ไฟล์เอกสาร
10 24/06/2548ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 2 (11 items)Prev12Next