เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 13,332 ครั้ง
เดือนนี้: 6,144 ครั้ง
ปีนี้: 345,000 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,497 ครั้ง

ค่าเช่าบ้าน

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 07/02/2563ที่ กค 0526.5/ว 109สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ไฟล์เอกสาร
2 07/02/2563 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ไฟล์เอกสาร
3 18/12/2561ที่ กค 0408.5/ว 560พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
4 22/11/2561 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
5 10/04/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 34การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ไฟล์เอกสาร
6 05/09/2560ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
7 18/12/2552 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไฟล์เอกสาร
8 16/11/2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ไฟล์เอกสาร
9 23/09/2551ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 106หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 ไฟล์เอกสาร
10 10/12/2550 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next