Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.226.251.81
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,771 71,666 854,427 2,908,631

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 18/02/2560 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
2 22/12/2559ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย ไฟล์เอกสาร
3 02/03/2559ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 106การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ไฟล์เอกสาร
4 26/07/2550ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ไฟล์เอกสาร
5 09/07/2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ไฟล์เอกสาร
6 15/09/2549ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 78การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด ไฟล์เอกสาร
7 09/05/2538กค 0502/1991การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิใช่การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามปกติ ไฟล์เอกสาร
8 03/05/2526 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์เอกสาร