เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.226.251.81
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,810 71,705 854,466 2,908,670

พรบ

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 11/11/2561 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
2 19/04/2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ไฟล์เอกสาร
3 16/05/2560ที่ นร 0702/ว 82ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
4 08/10/2557 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 ไฟล์เอกสาร
5 01/08/2555 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ไฟล์เอกสาร
6 15/08/2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-4) ไฟล์เอกสาร
7 27/10/2502 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ไฟล์เอกสาร