เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 13,370 ครั้ง
เดือนนี้: 6,182 ครั้ง
ปีนี้: 345,038 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,535 ครั้ง

พรบ

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 31/07/2562 ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
2 31/07/2562 หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
3 31/07/2562 ระเบียบ ว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไฟล์เอกสาร
4 11/11/2561 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
5 19/04/2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ไฟล์เอกสาร
6 16/05/2560ที่ นร 0702/ว 82ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ไฟล์เอกสาร
7 08/10/2557 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 ไฟล์เอกสาร
8 01/08/2555 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ไฟล์เอกสาร
9 15/08/2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-4) ไฟล์เอกสาร
10 27/10/2502 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ไฟล์เอกสาร